Javni  natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice područja "Dravski peski"

05.06.2020. 07:05:52

Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice područja "Dravski peski"

Na temelju članka 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20), članka 25. Statuta Turističke zajednice područja „Dravski peski“ (Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije 12/16, 24/18) i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice područja „Dravski peski“ od 28. svibnja 2020., Turističko vijeće Turističke zajednice područja „Dravski peski“ dana 5. lipnja 2020. raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

Za izbor i imenovanje direktora/ice

Turističke zajednice područja „Dravski peski“

 

Kandidati moraju uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14 i 127/17) ispunjavati posebne uvjete propisane člankom 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20) te člankom 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkoj zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17 i 72/17) i to kako slijedi:

1.da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS)

2.da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1.ovoga članka

3.da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu

4.da aktivno zna jedan svjetski jezik

5.da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit

6.da poznaje rad na osobnom računalu

7.da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje. Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona, broj mobitela i e-mail adresu, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata.

 

 

Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

1.životopis

2.dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica,osobna iskaznica ili putovnica)

3.dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)

4.dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1.ovoga članka (radna knjižica, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca kojim se dokazuje određeno radno iskustvo na poslovima u turizmu, ugovor o radu i sl.),

5.prijedlog rada Turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje

6.dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (svjedodžba ili index obrazovne ustanove, certifikat škole za strane jezike i sl.)

7.uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit) ili izjavu da ga nije dužan polagati (napomena: u skladu s člankom 23.stavkom 5. I 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20), direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od stupanja na rad ili je riječ o osobi koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi),

8.dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe, indexa ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove i sl.),

 

Natječaj će se objaviti u Glasu Podravine i Prigorja, web stranici Turističke zajednice područja „Dravski peski“ (www.tzpdravskipeski.hr), web stranicama općina : Ferdinandovac (www.ferdinandovac.hr), Kalinovac (www.kalinovac.hr), Kloštar Podravski (www.klostarpodravski.hr) i Podravske Sesvete (www.podravske-sesvete.hr) i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Natječaj je otvoren 8 dana od objave natječaja u Glasu Podravine i Prigorja .

 

Ponude na natječaj s posebnim prilozima dostavljaju se poštom u zatvorenoj kuverti s naznakom: „za natječaj – ne otvarati“ na adresu:

Turistička zajednica područja „Dravski peski“

Kralja Tomislava 2

48362 Kloštar Podravski

 

Kandidati dostavljaju sve priloge u neovjerenoj preslici, te su dužni na poziv Turističkog vijeća Turističke zajednice područja „Dravski peski“ dostaviti na uvid originale.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

S kandidatima prijavljenim na natječaj čije su prijave potpune i pravovremene obavit će se razgovor.

Turističko vijeće Turističke zajednice područja „Dravski peski“ će za svakog kandidata putem Ministarstva pravosuđa provjeriti postoji li zapreka iz Ad.7 uvjeta ovog Natječaja.

 

Ukoliko se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran natječaj će se ponoviti.

 

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice područja „Dravski peski“ o imenovanju direktora Turističke zajednice područja „Dravski peski“  ili o ponavljanju natječaja.

 

Broj: 86/20

 

 

TURISTIČKO VIJEĆE

TURISTIČKE ZAJEDNICE PODRUČJA „DRAVSKI PESKI“

 

 

                                                                                                       Predsjednik:

                                                                                                       Danijel Zvonar